Hakkımızda

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG), Müslümanlara kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslamî bir cemaattir. Bu amaçla organize olan IGMG, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi için hizmetler sunar. IGMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda, mensuplarını temsil eder; Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve Müslümanların temel haklarının korunması için gereken tüm çalışmaları yapar.

Kur’an ve Sünnet, IGMG’nin tüm çalışmalarında belirleyici temel kaynaktır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, mü’minlere hayatlarının her alanında ahlakî değerler ile kişisel ve toplumsal görevler yükleyen bir dindir. IGMG, İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel şeklin muhafazası yerine, İslam’ın, Kur’an ölçüleri ile Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetine uygun olarak yaşanılması şeklinde kabul eder. IGMG, Kur’an ve Sünnet’e dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkların, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olduğuna inanır ve İslam’ın belirli bir bölgenin kültürü olarak sınırlandırılmasına karşı çıkar.

IGMG üyelerinin büyük bir çoğunluğu kendilerini yaşadıkları Batı Avrupa ülkelerinde kalıcı olarak görmektedirler. Anavatanlarıyla olan canlı ilişkilerinin büyük bir öneme sahip olduğunu tartışmaksızın, kendilerini bulundukları toplumda artık misafir değil, kalıcı ve toplumun temel bir parçası olarak hissetmektedirler. IGMG bu sorumluluğun bilincinde olarak, içinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli kabul etmektedir.

IGMG aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, Islam alemine karşı sorumluluk bilinciyle ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir görev kabul eder.

IGMG, insanlık ailesinin bir parçası olarak da, insanlığa karşı sorumluluğun idraki ile, her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer alır ve her türlü zulme karşı çıkar.

IGMG, insanlar arasında iyilik, dostluk ve yardımlaşma gibi temel insanî melekelerin gelişmesini teşvik eder. İnsanların karşılaştğı genel ekonomik, siyasal ve sosyal problemlere karşı çözüm arayışlarının içinde yer alır. Bu problemlerin çözümü için, İslamî kaynaklardan hareketle, siyasal ve toplumsal kurumlarla fikir teatisinde bulunur.

„İyilik ve takvada yarışın „, „İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır“ ve „Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz“ nebevî düsturundan hareket eden IGMG, toplumsal ilişkilerde ihtilafların değil, ortak yönlerin esas olmasını ister.

İslam dininin ferdî bazda yerine getirilebilen yükümlülüklerinin yanısıra, bazı ibadetler ancak cemaat halinde yerine getirilebilir. Zekat ve fitrelerin toplanıp ilgili yerlere ulaştırılması ve Cuma ile bayram namazları bunlardan bazılarıdır. Yoksul ve mağdurların korunması, haksızlığa karşı direniş, iyiliğin yaygınlaştırılıp, kötülüklerin engellenmesi ve her türlü toplumsal ilişkinin adalet esasına göre yürütülebilmesi, ortak bir çabayı, yani cemaatleşmeyi gerekli kılar. Bu cemaat olma zorunluluğu da, Avrupa’da Müslümanların, IGMG çatısı altında toplanması için bir teşvik edici unsur olmuştur.

www.igmg.org